การเจรจาเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย

การเจรจาเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมฯ มีเป้าหมายสำคัญในการลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราภาษีสูงและภาษีขั้นบันได ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศที่ผูกพันอัตราภาษีไว้สูงต้องทำการลดอัตราภาษีลงมา

อย่างไรก็ดี ผลของการเจรจาดังกล่าวภายใต้กรอบ WTO นั้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอัตราภาษีใหม่ของไท (หรือกระทบน้อยมาก) เนื่องจากการลดภาษีจะลดจากอัตราผูกพันไม่ใช่อัตราเก็บจริง และการปรับโครงสร้างภาษีของไทยก็ทำให้ลดภาษีไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ อัตราผูกพันใหม่หลังจากการลดภาษีในรอบโดฮาจึงใกล้เคียงกับอัตราภาษีตามโครงสร้างใหม่ของไทย

การลดอัตราภาษีสินค้าอุตสาหกรรมฯ ของประเทศสมาชิกอื่นๆ จึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทยในการขยายการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าส่งออกสำคัญๆ ที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อัญมณี สิ่งทอ เครื่องหนัง และอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น

นอกจากนี้ ประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการเป็นตลาดส่งออกใหม่ๆ เช่น อินเดีย จีน ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาและตะวันออกกลาง ยังมีอัตราภาษีค่อนข้างสูง คือ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 30-100 การลดภาษีในประเทศดังกล่าวจึงเป็นโอกาสสำหรับไทยในการขยายการส่งออกไปยังประเทศนั้นๆ และเป็นการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ให้ไทย

ศักยภาพการแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรมไทย
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีตลาดสินค้าในต่างประเทศเป็นตลาดระดับสูง ซึ่งไทยมีความได้เปรียบ เพราะคุณภาพสินค้าของไทยเหนือกว่าคู่แข่ง (แม้ว่าในตลาดบางแห่งยังคงประสบปัญหาการกีดกันทางการค้าโดยใช้มาตรฐานสินค้า) สำหรับภาพรวมด้านการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น พบว่าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ มีการร่วมทุนกับต่างประเทศ และมีเงินทุนในการดำเนินงานสูง ดังนั้น หากมีการเปิดเสรีฯ ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศอยู่เช่นเดิม

สำหรับสินค้าส่งออกที่ทำรายได้มากเป็นอันดับแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ คือ โทรทัศน์ ที่มีความได้เปรียบทางการค้ากับประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและแคนาดา และมีทิศทางของความได้เปรียบที่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนสินค้าเครื่องซักผ้าและตู้เย็น หากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น อาจทำให้ความได้เปรียบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเครื่องซักผ้าที่ไทยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับต้นๆ

อุตสาหกรรมอัญมณี

เมื่อมองในภาพรวมของอุตสาหกรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยแล้ว พบว่าผู้ผลิตไทยค่อนข้างได้เปรียบจากอุตสาหกรรมต้นน้ำภายในประเทศที่มีความเข้มแข็ง มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อร่วมมือในเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้อุตสาหกรรมอัญมณียังมุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพสินค้าเป็นหลัก โดยอัญมณีไทยมีสถานะที่ได้เปรียบคู่แข่งมากถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าคู่แข่งบ้างก็ตาม เนื่องจากสินค้าอัญมณีของไทยมีคุณภาพและมาตรฐานสูง มีความประณีตในการผลิตซึ่งเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ดังนั้น ธุรกิจจึงมีความพร้อมในการแข่งขันหากมีการลดภาษีสินค้านำเข้าเป็นศูนย์

สินค้าส่งออกที่สำคัญของอุตสาหกรรมนี้คือ เครื่องเพชรพลอย ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีความได้เปรียบทางการค้าและมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับต้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสหรัฐอเมริกา สินค้าเครื่องเพชรพลอยของไทยมีความได้เปรียบและมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใส

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มค่อนข้างมีความพร้อมในการแข่งขัน เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า และโทรศัพท์ เป็นต้น ความพร้อมด้านบุคลากรที่ส่วนใหญ่เป็นระดับผู้ใช้แรงงานนั้นยังคงมีจำนวนเพียงพอ สำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรด้านตลาดต่างประเทศ แม้จะมีการขาดแคลนอยู่บ้างแต่ก็สามารถจ้างชาวต่างประเทศที่มีความสามารถมาดำเนินงานแทนได้ ในส่วนอุตสาหกรรมสนับสนุนและเชื่อมโยงนั้นจัดว่ามีความเข้มแข็งพอสมควร การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลายด้านประกอบกันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรม อีกทั้งภาครัฐยังให้ความสำคัญโดยมีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมสิ่งทอมาโดยตลอด

อุตสาหกรรมประมง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมประมงยังคงประสบปัญหาด้านวัตถุดิบหรือทรัพยากรประมงที่มีความขาดแคลน จึงต้องนำเข้าวัตถุดิบบางอย่างจากต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาเรื่องภาษีนำเข้าวัตถุดิบและภาษีนำเข้าเครื่องจักรในการผลิตที่มีอัตราสูง รวมถึงอุปสรรคในด้านการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ต้องทำงานหนัก ลำบาก และอันตราย เช่น การออกเรือประมง

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมมาก และความต้องการสินค้าของตลาดต่างประเทศก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเนื่องจากสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ประกอบกับไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศมาก ยิ่งมีการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรด้วยแล้ว ต้นทุนก็จะยิ่งลดลง อุตสาหกรรมประมงจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยค่อนข้างพร้อมในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากุ้งแปรรูป กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง และปลาสด ซึ่งสามารถครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับต้นๆ

c346ea983

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ

สำหรับศักยภาพในภาพรวมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถบรรทุกและส่วนประกอบนั้น ไทยมีความพร้อมในการแข่งขันระดับหนึ่ง เนื่องจากมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ด้านบุคลากรยังมีปัญหาการขาดแคลนอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานฝีมือดี ด้านอุปสงค์ของสินค้าพบว่าตลาดในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการสินค้าปานกลาง เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าและได้มาตรฐานสากล สำหรับด้านวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่ามีปัญหาค่อนข้างมากในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบและวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศมีราคาสูง และจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบบางชนิดจากต่างประเทศโดยเฉพาะวัตถุดิบพื้นฐาน เช่น เหล็ก ปิโตรเคมี ยางสังเคราะห์ เรยอน และผงเขม่าดำ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ผู้ประกอบการไทยจึงยังไม่สามารถแข่งขันได้ดีนักในระดับโลก

อุตสาหกรรมรองเท้า

อุตสาหกรรมรองเท้าและชิ้นส่วนที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญคือ สินค้ารองเท้ากีฬา โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น โดยไทยค่อนข้างมีความสามารถในการแข่งขันและมีความได้เปรียบทางการค้า และมีทิศทางของความได้เปรียบที่เพิ่มมากขึ้น

จากการประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมรองเท้าและชิ้นส่วน พบว่าโครงสร้างพื้นฐานการผลิตมีความพร้อมอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับแรงงานที่มีฝีมือและมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในตลาดสินค้าระดับกลาง เช่น จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ความต้องการของตลาดต่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากคุณภาพของสินค้าสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และมีการส่งสินค้าตรงเวลา แต่คู่แข่งในต่างประเทศก็มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าและมีการพัฒนาสินค้าให้มากขึ้นอยู่เสม

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ในภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์มีความพร้อมในหลายด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมในระดับสูง บุคลากรมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านแรงงานที่มีประสบการณ์ในการผลิต เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมฯ ที่มีการผลิตมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น นักออกแบบ นักการตลาด และช่างเทคนิค รวมถึงค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยก็สูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น จีน เวียดนาม นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบในประเทศมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหนังดิบ มีการผลิตน้อยในประเทศน้อยและที่ผลิตได้ก็มีคุณภาพต่ำ ส่วนวัตถุดิบที่นำเข้ามีราคาและอัตราภาษีนำเข้าสูง ต้นทุนการผลิตของไทยจึงสูงกว่าประเทศคู่แข่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ประกอบการไทยจะไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ตลาดเครื่องหนังไทยในต่างประเทศยังมีความต้องการสินค้าเครื่องหนังของไทยในระดับสูง เนื่องจากคุณภาพในการผลิตสินค้าไทยดีกว่าประเทศคู่แข่ง

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *