ออกแบบแผนทางการตลาดเพื่อต่อยอด

แผนงานทางการตลาดเป็นการใช้กลยุทธ์และเทคนิคทางการตลาด ในการที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บ ปลูกฝังความจงรักภัคดี และไปให้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจน เราควรเริ่มต้นลงมือคิดวางผนไว้ตั้งแต่แรกเริ่มของการทำเว็บไซต์เพื่อให้เกิดผลดีมากที่สุดกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อเพิ่มคุณค่าจากกิจกรรมการตลาด

กิจกรรมการตลาดมิได้มีเฉพาะการเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เท่านั้น แต่จะมีการด าเนินการด้านอื่นๆ อีกหลายประการ เพื่อจะช่วยให้การน าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ที่ต้องการใช้ในลักษณะที่จะให้ ถูกใจผู้ซื้อมากที่สุด กิจกรรมทางการตลาดเหล่านี้ ได้แก่

  1. การตลาด ช่วยกระตุ้นให้มีการผลิตมากขึ้น ผู้ผลิตมีก าลังใจที่จะคิดคนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เรียกว่า ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์เพิ่มขึ้น จากการมีผลิตภัณฑ์นานา ชนิดให้เลือก (Form Utility – อรรถประโยชน์จากรูปร่างของสิ่งของ)
  2. การตลาดช่วยน าผลิตผลจากแหล่งผลิตที่มีมากมายจนเกินความต้องการในท้องถิ่น ไปสู่มือผู้บริโภค ที่อยู่ในแหล่งอื่นๆ ที่มีความต้องการผลิตผลเหล่านั้น และไม่อาจจะหาได้ในท้องถิ่นของตนเอง ผู้บริโภคเหล่านั้น ได้รับอรรถประโยชน์เพิ่มขึ้น ที่สามารถแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการได้สะดวก ใช้เวลา น้อย ไม่ต้องเดินทางไกล (Place Utility – อรรถประโยชน์จากสถานที่)
  3. การตลาดช่วยน าสินค้าไปเก็บรอไว้ที่ปลายทาง เมื่อผู้บริโภคต้องการสินค้าเวลาใด ก็สามารถไปหา ซื้อได้ ท าให้ได้รับการตอบสนองความต้องการทันเวลา และเกิดความพอใจ (Time Utility – อรรถประโยชน์ใน ด้านเวลา)
  4. การตลาดนอกจากจะช่วยน าสินค้าบริการมาใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้นแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้ ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากสินค้านั้นได้ เช่น การให้สินเชื่อใน รูปแบบต่าง ๆ การเสนอขายในหน่วยย่อย การเสนอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าให้ทราบทั่วกัน (Possession Utility – อรรถประโยชน์ที่เกิดจากการเป็นเจ้าของสิ่งนั้นได้) อรรถประโยชน์ทั้ง 4 ประการนี้ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการเหล่านั้นเพิ่มขึ้น หรือ อาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า สินค้าและบริการมีคุณค่าเพิ่มขึ้น (Value Added)

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *