รูปแบบของการทำธุรกิจออนไลน์
การตลาดบนเว็บ
รูปแบบของการทำธุรกิจออนไลน์นี้ ความสัมพันธ์ของผู้ขายกับลูกค้าอาจจะเป็นแบบผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการด้วยกัน (Business to