7- ELEVEN
โปรโมทเว็บไซต์
ดูเหมือนวงจรชีวิตมนุษย์เงินเดือนอาจจะไม่ไปไหน นับจากวันเริ่มต้นจนถึงปลายทางเราจะ เรายังอยู่กับที่ในยุคนี้ เราจึงเห็นหลาย
สิ่งสำคัญในการขายสินค้าคือลูกค้า
การตลาดบนเว็บ
ลูกค้าเป็นสินที่จำเป็นที่สุดในการขายหากไม่มีลูกค้าสินค้าก็ขายไม่ได้ ดังนั้นเราต้องรู้จักวิเคราห์ลูกค้าให้เป็น
การลงมือพัฒนาเว็บเพจ (Production)
การตลาดบนเว็บ
พร้อมที่จะลงมือสร้างเว็บไซต์จริงกันล้วช่ายไหม  โดยการรวมเทคโนโลยีและการออกแบบเข้าด้วยกัน  เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่สมบูรณ์ใ
การพัฒนาเว็บไซต์
โปรโมทเว็บไซต์
ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การบริหาร กา
การตลาดออนไลน์
การตลาดบนเว็บ
การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วไปไหนมาใปไหนก็ใช้อินเตอร์เนตในการสื่อสาร
การนำเว็บไซต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
โปรโมทเว็บไซต์
ปัจจุบันเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ได้ก้าวล้ำไปมาก หากจะเทียบกับยุคการพัฒนาเว็บเพจในยุคแรก ๆ การศึกษาเพื่อเขียนโปรแกรมบน